Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

-2,79% - Νέο Δελτίο Τιμών

Ετοιμαστείτε να για τηλεφωνάκι από την αποθήκη σας για επαναδιαπραγμάτευση της πιστωτικής πολιτικής


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 / 5 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.πρωτ. : ΔΥΓ3 δ/οικ.54949
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ : ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο : 210 5237483
FAX : 210 5227360
ΘΕΜΑ : “ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης “

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α)
2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02,
3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.
3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της
κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).
5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί
τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ1388/Β/09) Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση,
Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας.
10. Το άρθρο 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/31-03-2011) «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».
11. Το άρθρο 39 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Μεταφοράς
Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
12. Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) περί Καθορισμού
ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής
πώλησης .
13. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής
Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
14. Την Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35997/11.4.2011 Συγκρότησης
Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
15. Τo από 03.05.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
16. Tην αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-5-2011, Απόφαση ’’Επικαιροποιημένος
Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
17. Την αριθ.πρωτ. ΔΥΓ3δ/οικ.54582/16-5-2011,Απόφαση’’Φαρμακευτική Διάταξη
τιμών Φαρμάκων’’.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: 4ΑΘΓΘ-ΦΔ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης
χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια , ως εξής:
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται
σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%
Άρθρο 3
Το παρόν Δελτίο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να ανακοινωθεί
στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από Παρασκευή 20/5/2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας
Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Υπουργείο Εργασίας &
Κοιν. Ασφάλισης,
Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10
2)Ε.Ο.Φ
α)Γραφείο Προέδρου
β)Υπηρεσία Νομοθετικού
Συντονισμού
Μεσογείων 284, Χολαργός
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γρ. κ. Υπουργού
2.Γρ. κ. Υφυπουργού
3.Γρ.Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4.Γρ.Γεν.Δ/ντριας Υγείας
5.Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων
6.Δ/νση προσωπικού
Τμήμα Γραμματείας Αρχείου
(Για την δημοσίευση στο ΦΕΚ με ηλεκτρονικό μέσο)
ΑΔΑ: 4ΑΘΓΘ-ΦΔ


Υπουργική απόφαση με αριθ. πρωτ. ΔΥΓ3 δ/οικ.54949, 17.5.2011
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου